ADATVÉDELEM


I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1. Bevezető rendelkezések

1.§ (1) Jelen Adatvédelmi Szabályzat a HBMP Sportszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 76.; cégjegyzékszám: 01-09-992177; adószám: 24836333-2-43; statisztikai számjele: 24137081-9319-113-01), mint szolgáltató (továbbiakban: adatkezelő vagy szolgáltató) által üzemeltetett https://www.playhandball.hu internetes oldal online web-shop rendszerében regisztrált felhasználók személyes adat kezelésének és - ezzel összefüggésben - védelmének szabályait foglalja össze.

(2) A szolgáltató az adatkezelést az illetékes Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (továbbiakban: Hatóság) bejelentette. A szolgáltató, mint a Hatóságnál … számon nyilvántartott adatkezelő valamennyi adatkezelése során az alábbi adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) értelmében jár el.

(3) Az adatvédelmi szabályzat mindenkor hatályos változata elérhető a https://www.playhandball.hu webcímen.

2.§ (1) A szolgáltató kiemelten fontosnak tartja a szolgáltatását igénybe vevők személyes adatainak védelmét valamint információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását.

(2) A szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden az adattároláshoz, feldolgozáshoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő intézkedést.

(3) A szolgáltató jelen szabályzat tartalmát az alábbi jogszabályok feldolgozását követően állapította meg:

a) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Iötv.)

b) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker. tv.)

c)a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

(4) Jelen szabályzatban nem, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekre az Iötv., a Elker. tv. és a szolgáltató Általános Felhasználási és Szerződési Feltételeinek rendelkezései az irányadóak.


2. Értelmező rendelkezések

3.§ E szabályzat alkalmazása során

 1. érintett: a felhasználó, azaz bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 3. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 5. adatkezelő: a szolgáltató azaz, a HBMP Kft., amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 8. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 10. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 11. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 12. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 13. adatfeldolgozó:  az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
 14. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 15. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

3. A szabályzat célja

4.§ (1) E szabályzat célja a szolgáltató által működtetett playhandball.hu (a továbbiakban: weboldal) internetes oldalon elérhető online web-shop rendszerhez közvetlenül, önkéntesen megtett felhasználói regisztrációt követően kapcsolódó, a web-shop szolgáltatással összefüggő adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása.  Jelen szabályzat megalkotásával a szolgáltató azon szándékát is kifejezésre juttatja, hogy a szolgáltatásait igénybe vevő felhasználó magánszférájának biztonságát a legteljesebb mód biztosítsa.

(2) Jelen Szabályzat tartalmazza mindazon információkat, amely alapján a felhasználó érintett egyértelműen, közérthető és részletes tájékoztatására - az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat - sor kerül.


3. A szabályzat hatálya

5.§ (1) A szabályzat 2016. április 01. napján lép hatályba és visszavonásáig hatályában marad.

(2)A szolgáltató a szabályzat egyoldalú módosításának és megváltoztatásának a jogát fenntartja, azzal hogy az érintetteket a szabályzat módosulásáról megfelelő módon (e-mail hírlevél; belépéskor felugró ablak) tájékoztatja.

(3)A tájékoztatást a szolgáltató, akként teszi meg, hogy a módosított szabályzat hatálybalépését megelőzően a felhasználó azt megismerje, ekként dönthessen a módosítás elfogadásáról, vagy a regisztrációja törléséről.

6.§ (1) A szabályzat kiterjed valamennyi a szolgáltató által a playhandball.hu weboldalon fenntartott és üzemeltett online web-shop rendszerrel összefüggő, ott elérhető minden szolgáltatás igénybevételével kapcsolatosan felmerülő, azzal közvetlenül összefüggő (regisztráció, megrendelés leadás) adatkezelésre.

(2) A szabályzat rendelkezéseit azon érintettek személyes adatainak kezelése vonatkozásában kell alkalmazni, akik vagy amelyek a szolgáltató weboldalán történő regisztrációt követően személyes adataikat megadják.

(3) A szabályzatban foglalt rendelkezések kiterjednek a szolgáltatást igénybevevő jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiség nélküli társaságok „személyes” adatainak védelmére.

(4) A szabályzat hatálya kiterjed mindazon szolgáltatás igénybevevő felhasználóra, aki a weboldalon történő regisztrációval az adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit és az Általános Felhasználási és Szerződési Feltételekben rögzített adatvédelmi rendelkezéseket elfogadja.

(5) Jelen szabályzat hatálya – ellenkező kikötés hiányában - nem terjed ki

a) az olyan adatkezelésre, amely a weboldalon szolgáltatói engedéllyel hirdető harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz kapcsolódnak.

b) az olyan alternatív weblapok által kezelt adatokra, melyeket az érintett felhasználó a https://www.playhandball.hu weboldalon található hivatkozás útján ér el.

c)természetes személynek a kizárólag saját személyes céljait szolgáló adatkezeléseire.


II. fejezet

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME


5. A kezelt adatok köre, az adatkezelés alapelvei

7.§ (1) A regisztráció során a felhasználónak a következő adatokat kell kötelezően megadnia: e-mail cím, kereszt- és vezetéknév, szállítási cím, számlázási név, számlázási cím, telefonszám, felhasználónév, jelszó.

(2) Az online web-shop működése során a szolgáltató által technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít (így különösen: IP cím, illetve egyes esetekben az operációs rendszer és a böngésző típusa). Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő /és adatfeldolgozó/ fér hozzá. 
(3) Az adatkezelő szolgáltatónak jogában áll a weboldalának regisztrációs menürendszer tartalmát módosítani, így egyes adatmezőket törölni, újabbakat létrehozni. A változásokról a felhasználókat legkésőbb a módosítások igénybevételét megelőzően 15 nappal tájékoztatja. 
(4) A felhasználó által megadott személyes adatok megváltoztatására a szolgáltató adatkezelő nem jogosult.

8.§ (1) Személyes adatot a szolgáltató kizárólag jelen szabályzatban meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezeli. Az adatkezelés adekvát a törvényi és jelen szabályzatban rögzített előírásoknak, amennyiben az minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének. Az adatkezelésnek minden esetben tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

(2) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások tekintetében jelen szabályzatban meghatározott céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető a szabályzat 13.§ (1) bekezdésében meghatározottak alapján.

(3) A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

(4) Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

(5) A személyes adatok kezelését tisztességesnek és törvényesnek kell tekinteni, ha az érintett véleménynyilvánítási szabadságának biztosítása érdekében az érintett véleményét megismerni kívánó személy, az érintett lakóhelyén vagy tartózkodási helyén felkeresi, feltéve, hogy az érintett személyes adatait e törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelik és a személyes megkeresés nem üzleti célra irányul. A személyes megkeresésre a munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti napon nem kerülhet sor.


6. Az adatkezelés célja, jogalapja és feltételei

9.§. (1)A szolgáltató az adatkezelésre az www.playhandball.hu internetes oldalon történő felhasználói önkéntes regisztrációt követően jogosult és egyben köteles. E vonatkozásban az adatkezelés a felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló regisztráció során tett nyilatkozatát követően végezhető, mely nyilatkozat tartalmazza a felhasználó kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az weboldal és a web-shop használata során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek.

(2) A szolgáltató által üzemeltetett weboldalon az egyes adatlapokat és regisztrációs űrlapot valamennyi felhasználó saját felelősségére, a jelen szabályzat rendelkezéseihez hozzájárulva tölti ki.

(3)Az adatkezelés jogalapja az érintett felhasználó önkéntes hozzájárulása és beleegyezése az adatkezelésbe.

10.§ (1) Az adatkezelés legfőbb célja a szolgáltató www.playhandball.hu weboldalán nyújtott web-shop szolgáltatás keretében biztosított termékértékesítés maradéktalan és hiánytalan teljesítése. Ennek keretében a felhasználó e-mail címének és jelszavának megadása a szolgáltató és közte biztosítja az állandó kapcsolattartást, valamint a felhasználó bejelentkezésekor történő azonosítását. Egyéb esetleges megrendelésekkor leadott adatok megadása a megrendelés teljesítésének megvalósulását, kézbesítést valamint számlázást hivatottak érvényre juttatni.

(2) Bizonyos adatok automatikusan kerülnek rögzítésre, melyek célja a szolgáltató által lefolytatott statisztikakészítés az informatikai rendszer állandó fejlesztése és a felhasználók érdekeinek fokozott védelme.

(3) A felhasználó regisztrációjakor vagy a rendszer használata során bármikor hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy a szolgáltató a web-shop rendszer igénybevételekor a felhasználó megadott e-mail címére a szolgáltatással összefüggő promóciós célú elektronikus levelet, hírlevelet, vagy reklámot küldjön.

(4) Amennyiben a felhasználó ehhez hozzájárul, a regisztráció során megadott adatokat az adatkezelő felhasználhatja a letöltött oldalakon megjelenő hirdetési felületek személyre szabására, valamint a kilépéskor betöltendő oldal kiválasztására. Ezen műveletek automatikusan, emberi beavatkozás nélkül, számítástechnikai program által történnek.

(5) Az adatkezelő szolgáltató a felhasználó által megadott személyes adatokat kizárólag jelen szakaszban írt célok vonatkozásában kezelheti, attól eltérő célra nem használhatja.

11.§ (1) A felhasználó regisztrációjakor személyes adatait saját felelősségére adja meg, azok megfelelőségét az adatkezelő szolgáltató nem ellenőrzi. A megadott adatok valóságtartalmáért kizárólag az azt rendelkezésre bocsátó személy tartozik helytállni.

(2) Valamennyi felhasználó a regisztráció megtételekor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet személyes adatainak megadásával regisztrálta.

12.§ (1) A szolgáltató a web-shop rendszer szolgáltatásainak teljesítése érdekében a vele szerződéses kapcsolatban (pl. szállító, teljesítési segéd) álló harmadik személyek részére a felhasználó személyes adatait jogosult átadni. A felhasználó a szolgáltató erre irányuló jogát regisztrációjával és a szolgáltatás megrendelés útján történő igénybevételével kifejezetten elismeri, és ahhoz hozzájárulását adja.

(2) A szolgáltató a felhasználó személyes adatait szerződéses kapcsolaton kívüli harmadik személyek részére csak kivételesen és abban az esetben továbbíthatja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben kapcsolja össze, ha ahhoz a felhasználó kifejezetten, külön nyilatkozatban hozzájárul, vagy arra a szolgáltatót jogszabály kötelezi.

(3) Az adatkezelő szolgáltató az adatkezeléssel kapcsolatos egyes technikai műveletek folytatása okán jogosult adatfeldolgozó igénybevételére.


7. Az adatkezelés időtartama

13.§ Az adatkezelő szolgáltató a személyes adatokat kezelni a felhasználó regisztrációjától kezdődően, annak törléséig köteles. A felhasználó által megadott személyes adatok addig kezelhetőek az adatkezelő részéről, amíg a felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését (törlési igény). A törlés időpontja a felhasználó törlési igényének szolgáltatói rendszerbe történő beérkezésétől számított 3 nap.

14.§ (1) Amennyiben a szolgáltató jogellenes, megtévesztő személyes adatok használatát fedezi fel, úgy jogosult a felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén a felhasználó regisztrációját megszüntetni és adatait haladéktalanul törölni.

(2) A szolgáltató jogosult bűncselekmény elkövetésének gyanúja, vagy polgári jogi felelősség felmerülése esetén az ezzel kapcsolatban lefolytatandó eljárás időtartamára az adatokat megőrizni.


8. Az adatbiztonság követelménye

15.§ (1) Az adatkezelő szolgáltató a felhasználói személyes adatok adatkezelési műveletit, akként tervezi meg, és úgy hajtja végre, hogy biztosítja a törvények jelen szabályzat és az érintettek magánszférájának védelmét.

(2) A szolgáltató adatbiztonság körében tett intézkedései védelmet biztosítanak különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

16.§ (1) Az adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

(2) Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

(3) Az adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja. Kivételt képez ez alól az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat.


9. A felhasználó jogai és érvényesítésük

17.§ (1) A felhasználó kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatkezelők nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A felhasználó a kérelmét írásban, postai vagy elektronikus úton küldheti meg az adatkezelő részére a szabályzat 12. 21§(1) bekezdésében meghatározott szolgáltatói elérhetőségekre. Az adatkezelő szolgáltató a kérelem megérkezésétől számított legkésőbb 25 napon belül köteles válaszolni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő munkanapot kell tekinteni.

(2) A tájékoztatást az adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt törvény lehetővé teszi. Az adatkezelő köteles a felhasználóval a felvilágosítás megtagadásának törvényi indokát közölni. 
(3) Személyes adatokban bekövetkezett változás miatti helyesbítést, illetve a személyes adatok törlése iránti igényét a felhasználó írásban, postai vagy elektronikus úton küldheti meg az adatkezelő jelen szabályzat 12.21§(1) bekezdésében meghatározott szolgáltatói elérhetőségek valamelyikére.

(4) Egyes személyes adatok módosítása emellett történhet a személyes profilt tartalmazó oldalon történő módosítással is.

(5) Felhasználó személyes adatainak törlését vagy módosítását követően a törölt adatok már nem állíthatók helyre.

18.§ (1) A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

(2)  Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.


10. Felhasználó kötelezettségei

19.§ (1) A felhasználó a szolgáltató weboldalának, valamint online web-shop rendszerének használata során a mindenkor hatályban levő törvényi rendelkezéseket betartani, jogellenes más felhasználók jogos érdekét sértő magatartástól tartózkodni köteles.

(2) A felhasználók az oldal használata során – például fórumon – más személyek adatait csak akkor hozhatják nyilvánosságra, tehetik mások számára hozzáférhetővé, ha ahhoz az érintett személy is hozzájárult.


III. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


11. Bírósági jogérvényesítés

20.§ (1) A felhasználók adatkezeléssel, az oldal használatával kapcsolatos panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az adatkezelőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. 

(2) A felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján adatkezeléssel kapcsolatos jogait bíróság előtt érvényesítheti, valamint panaszával fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.


12. Az adatkezelő adatai és elérhetőségei

21.§ (1) Az adatkezelő: A HBMP Sportszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 76.; cégjegyzékszám: 01-09-992177; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám: 24137081-2-42.; e-mail:kezishop@hbmp.hu; telefon,+36/1-435-4260: , melyen a szolgáltató elérhető a munkanapokon 10:00-18:00 óra között.)